KVKK AYDINLATMA METNİ

ATESA TEKSTİL İNŞAAT, TARIM, GIDA, SANAYİ VE TİCARET A.Ş


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ


ATESA TEKSTİL İNŞAAT, TARIM, GIDA, SANAYİ VE TİCARET A.Ş (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.


1. Veri Sorumlusu


ATESA TEKSTİL İNŞAAT, TARIM, GIDA, SANAYİ VE TİCARET A.Ş olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.


2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği


Kişisel verileriniz,

 • Satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullanılan çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve faaliyetlerimize yönelik sizler ile iletişime geçilmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Şirket giriş-çıkışlarının kontrolünün gerçekleştirilmesi ve ortak kullanım alanlarının fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, Şirket’in ürünlerine yönelik tanıtım ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca işlenecektir.

1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri, mahkemeler ve/veya yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.
 • Sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olacak şekilde, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlar, organizasyonlar, firmalar ile paylaşılacaktır.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:


 • İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
 • Fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, çözüm ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi.
 • Şirket bünyesinde tesis giriş-çıkış ve ortak alanlarında bulunan güvenlik kamera kayıtları aracılığıyla elde edilmesi.

1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin,

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi,

 • “Adana Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Bulvarı No:17” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • atesateksil@superonline.com şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle atesatekstil@superonline.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul'un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.