POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikası

Atesa tekstil olarak üreteceğimiz ipliğin her zaman aynı standartta ve bizden sonraki üretim aşamalarında sorunsuz çalışması birinci önceliğimiz olmuştur.
Bunu sağlamak için; İlk olarak üreteceğimiz bütün iplikler için belirlediğimiz satın alınan hammaddeler işletmelerimize geldiğinde uzman personelimiz her balyadan numune alarak son teknoloji cihazlarımızla USTER HVI 1000, MN100 NEPS cihazlarımızla gelen hammaddenin kalite standartlarımıza uygunluğu ölçülür ve bu ölçüm sonucunda harman reçetesi hazırlanır. Her harman aynı kalite ve aynı renk tonunda olur. Böylelikle müşterilerimize asla abraj sorunu olmayan ve aynı kalitede ürün vermekteyiz.
İplik üretimi için uygun ipliğe uygun hammaddeyi doğru olarak belirledikten sonra üretim prosesinin her aşamasında, istenilen şerit ve iplik kalitesi için standartları belirleyip USTER test cihazlarıyla, sürekli kontrol altında, hata olmadan önce engellemeyi ön planda tutan, proaktif, önlenebilir kalite kontrol yaklaşımıyla kontrollerimizi yapmaktayız.
Yine aynı şekilde üretilmiş ipliklerimizin mukavemeti, elastiği ve numara gibi gerekli testleri uzman kalite kontrolcülerimiz tarafından laboratuvarda kontrolleri yapılmaktadır.
Üretimin tüm aşamalarında belirlenen kalite standartlarına göre kontrol edilmiş ürünlerimiz bizden sonraki proseslerde en iyi performansla çalışacak halde paletlenerek sevkiyatı yapılmaktadır.

Çevre Politikası

Atesa Tekstil inşaat, tarım, gıda, sanayi ve Ticaret A.Ş olarak;

 • Çalışanlarımızın çevre sağlığı ve çevre koruma bilincini sürekli geliştirmek.
 • Atıklarımızı azaltıp, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak için geri kazanımı sağlamak ve uygun prosedürleri izleyerek malzeme, enerji ve su tüketimini en aza indirgemek.
 • Çevreye duyarlı bir üretim için mümkün olan en iyi teknolojileri kullanmak.
 • Çevre performansımızı artırmak için çevre yönetim sistemimizi ve uygulamalarımızın sürekliliği için çalışmalar yapmak.
 • Tüm çalışanların çevre sorumluluklarının bilincine varmalarını ve bunun gereğini sözleşmelerinin bir parçası olarak yerine getirmelerini sağlamak.
 • Üretim proseslerimizde çevre sağlığına zarar vermeyen hammadde ve malzemeler kullanmak.
 • Üretim proseslerimizde ortaya çıkan atıkları azaltmak ve bunların geri dönüşümünü sağlamak.
 • Doğal kaynaklarımızı bilinçli ve etkili kullanmak.
 • Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uyarak, topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası

Atesa Tekstil inşaat, tarım, gıda, sanayi ve Ticaret A.Ş olarak;
müşterilerimiz ve tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla, tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemekteyiz.

 • İş sağlığı ve Güvenliği tüm çalışanların sorumluluğundadır.
 • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; operasyonlarımızdan kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilmekte, yapılan çalışmalarla bu riskler kabul edilebilir seviyeye getirilmektedir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programları oluşturularak, önemli iş sağlığı güvenliği riskleri ortaya çıkarılmakta ve sürekli iyileştirme için hedefler belirlenmektedir.
 • Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm çalışanlarımıza, müteahhit ve ziyaretçilerimize bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikler kazandırılmakta, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanmaktadır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Temel Performans Göstergelerinin ölçümü ve raporlaması yapılmaktadır.
 • Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
 • Müşteriler, yasal kurumlar ve toplum ile bu prensipler dahilinde işbirliği içinde bulunarak, tüm malzeme ve hizmet tedarikçilerimize politikamızın gereklerini bildirmek ve bu konularda kendilerini geliştirmeleri için yardım etmek için çalışmalar yaparız.

İnsan Hakları Politikası

Atesa Tekstil inşaat, tarım, gıda, sanayi ve Ticaret A.Ş olarak;

 • İnsan Haklarına Saygı:

  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun olarak, faaliyet gösterdiği ülkelerde evrensel insan haklarına saygı göstermekte ve insan hakları ihlallerinin önüne geçmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra faaliyet gösterilen ülkelerdeki yerel halkların haklarına Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesi’ne atıfta bulunarak saygı göstermektedir.
 • Fırsat Eşitliği, Farklılıklara ve Çeşitliliğe Saygı:

  Ücretlendirme, işe alma, kişisel ve mesleki gelişim gibi insan kaynaklarına ilişkin süreçlerde ve iş ortamında çalışanlar arasında cinsiyet, dil, din, ırk, etnik köken, cinsel yönelim, milliyet, yaş, hamilelik, medeni hal, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzer konulara bağlı olarak ayrım yapmadan eşit bir tutum sergilemekte, bu konularda ayrımcılığa tolerans göstermemektedir.
 • Toplu Sözleşme Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü:

  Çalışanların toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermektedir.
 • İfade Özgürlüğü:

  Çalışanların, iş ortamında ifade özgürlüğü hakkını kullanmalarını sekteye uğratacak her türlü durumun önüne geçmeyi ilke edinmektedir.
 • Sağlıklı ve Güvenli Çalışma:

  Tüm çalışanlara, güvenle ve memnuniyetle çalışabilecekleri koşulları ve iş ortamını sağlamayı öncelikli konuları arasında görmektedir ve tüm faaliyetlerinde “sıfır kaza” hedefi doğrultusunda hareket etmektedir.
 • Kötü Muamelenin Engellenmesi:

  İş ortamında kötü muamele, yıldırma ve taciz gibi olaylara müsamaha göstermemektedir.
 • Zorla Çalıştırma ve İnsan Ticareti:

  Zorla işçi çalıştırmayı ve insan ticaretini kesinlikle yasaklamaktadır.
 • Çocuk İşgücü:

  Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde ortaya konan çocuk işçi çalıştırmama ilkesi doğrultusunda çocuk işçi çalıştırmayı yasaklamaktadır.
 • Suç Teşkil Eden Fiiller:

  Faaliyet gösterilen ülkelerde suç veya hak ihlali fiili ile sonuçlanabilecek girişimlerde bulunmamaktadır. Bu konuda aynı doğrultuda çalışanlardan da hassasiyet göstermesini beklemektedir.
 • Paydaşların Geri Bildirimleri:

  Politika hakkında paydaşların geri bildirim ve görüşlerine önem vermektedir. Politika ile ilgili geri bildirimler ve olası Politika ihlalleri ve uyumsuzluklar işletme içerisinde, açık kapı politikası sistemimiz ile direkt yönetim personeline, dilek ve şikayet kutusu aracılığı ile dış şikâyetler ise 0 (322) 394 35 42 no’lu telefonu arayabilir veya 0 (322) 394 35 46 no’lu hattan fax yollayabilirler. Ayrıca atesatekstil@superonline.com.tr adresimize e-posta ile veya www.atesa.com.tr web adresimizdeki iletişim bilgi formu üzerinden tarafımıza bildirebilirler.

Sosyal Uygunluk Politikası

Üretimden insan kaynaklarına, müşteri ilişkilerinden pazar beklentilerine, yan sanayiden teknolojik gelişmelere kadar her alanda yenilikçi, araştırmacı ve geliştirmeci yönetim

 • Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma): İşletmemiz, hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yapamaz. İşletmemizdeki çalışma esasları gönüllülük esasında dayanır.
 • Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar): İşletmemizde hiçbir şekilde çocuk işçiliği kabul edilemez. Stajyer, kursiyer gibi zorunlu haller dışında ulusal ve uluslararası yasaların belirlediği minimum yaş dikkate alınır.
 • Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım): İşletmemiz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruş ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir.
 • Etik İş Davranışı: İşletmemiz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermez.
 • Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş): İşletmemiz, çalışanlarına sektörel ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. Uygulamalarımız ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir.
 • Sağlık ve Güvenlik: İşletmemiz, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar.
 • Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık: İşletmemiz, paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir.
 • Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma (Yabancı İşçilerin İstihdamı): İşletmemiz, kaçak işçi çalıştırmaz. İşletmemizde, yasalarımıza uygun olarak çalıştırılan/çalıştırılacak yabancı uyruklu çalışanlar için İş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir. İşletmemiz tarafından yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur.
 • Dinlenme Günleri ve Tatiller: Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılmazlar.
 • İşe Alma ve İstihdam: İşletmemiz yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.
 • İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri): İşletmemiz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi “hazırlanır.
 • İş ve İşçi Disiplini: İşletmemiz tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla disiplin kurulu tarafından belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Şirket, çalışanını disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulayamaz.
 • Örgütlenme Özgürlüğü: İşletmemiz; çalışanları ve onların temsilcileriyle açık ve yapıcı bir diyaloğu taahhüt eder. Çalışanlar, kendilerini temsil edecek, tercih ettikleri örgütlere katılma serbestisine sahiptirler.
 • Çevrenin Korunması: Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm faaliyetlerimizde çevresel etkileri yok edecek veya minimize edecek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanacak her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirler ve uygularız.